Pravidlá súťaže – „Red Bull Air Race“

1. MECHANIKA A VYHODNOTENIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
a. Choďte na stránky "chodna.redbullairrace.sk".
b. Zaregistrujte sa a odpovedzte na súťažnú otázku.
c. Každý súťažiaci, ktorý správne odpovie na otázku, bude zaradený do žrebovania o ceny.  


2. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž prebieha od 26. 4. do 25. 7. 2017 (91 dní) na území Slovenskej republiky.  


3. SÚŤAŽNÉ CENY
1. (hlavná) cena:
Zájazd pre dve osoby na Red Bull Air Race v Budapešti, ktorý sa koná 1.-2. júla 2017. Výhra zahŕňa vstup do „Race Club“ (VIP longue), cestu, ubytovanie a vreckové.

2.-3. cena:
Akrobatický let s Red Bull Air Race pilotom Martinom Šonkou.

4.-19. cena:
Vstupenka pre jednu osobu na "Grand Stand" tribúnu na Red Bull Air Race v Budapešti, ktorý sa koná 1.-2. júla 2017.

20. - 30. cena:
Red Bull Air Race batoh.

31. - 40. cena:
Red Bull Air Race šiltovka.

41. - 50. cena:
Red Bull Air Race peňaženka.


4. VYHLÁSENIE VÝHERCOV
1. (hlavná) cena bude vylosovaná 15. 6. 2017.
2.-3. cena, akrobatický let s Martinom Šonkom, bude vylosovaná 26. 7. 2017.
4.-19. bude vylosovaná 15. 6. 2017.
20.-50. cena sa bude žrebovať 26. 7. 2017 zo všetkých doteraz registrovaných účastníkov, ktorí v predchádzajúcom žrebovaní nezískali inú cenu. súťaže zo všetkých doteraz registrovaných účastníkov.

Najneskôr do 3 dní od žrebovania bude každý z výhercov vyrozumený písomne ​​na email uvedený v registrácii na stránkach Súťaže. Spoločne s informáciou o výhre bude email obsahovať aj informácie týkajúce sa jej prevzatia. Ak uvedie výherca neplatné kontaktné údaje alebo sa ho nepodarí kontaktovať do 5 pracovných dní od odoslania oznámenia o výhre, stráca právo na výhru a bude vyžrebovaný náhradný výherca. Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Zrážkovú daň z výhier uhradí usporiadateľ nad rámec výhry.  


5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Táto súťaž je určená všetkým fyzickým osobám starším ako osemnásť rokov, ktorí sa v čase konania súťaže zaregistrujú na webových stránkach a budú postupovať v súlade s pravidlami súťaže. Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí úplne splnia stanovené podmienky. Organizátor súťaže má právo výsledného posúdenia splnenia stanovených podmienok jednotlivými súťažiacimi. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhru dostane účastník, ktorý bude vylosovaný nasledovne. Súťažiaci dáva svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže stanovenej Organizátorom a zaväzuje sa ich plne rešpektovať a dodržiavať. V prípade, že súťažiaci bude súťažiť v rozpore s týmito Pravidlami, vyhradzuje si Organizátor právo vyradiť takého súťažiaceho zo súťaže bez náhrady. Do súťaže nemôžu byť zapojení zamestnanci Organizátora súťaže, spoločnosti Tesco Stores SR a.s. a Red Bull Slovensko s.r.o., ich rodinní príslušníci v priamej línii, súrodenec a manžel/ka.


6. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Organizátorom súťaže s názvom "Red Bull Air Race" (ďalej len Súťaž) je Reply-to s.r.o., so sídlom Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika. Kontakt na Organizátora je tel.: +420 775 040 155 a email: airrace@reply-to.eu  


7. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby jej platnosti či súťaž ukončiť alebo bez náhrady zrušiť. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny účtu, ktorý bol použitý na registráciu, alebo v prípade, že e-mail o výhre nemohol byť doručený na základe skutočností spôsobených na strane výhercu alebo tretími stranami. Registráciou do súťaže vyjadruje účastník súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v registrácii, a to v rozsahu nutnému k usporiadaniu a kontrole tejto súťaže. Poskytnutie osobných údajov je pre účasť v súťaži povinné. Vyplnením a odoslaním súťažného formulára účastník súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním všetkých osobných údajov uvedených na tomto formulári pre marketingové účely tretej strany - spoločnosti Red Bull Slovensko s.r.o. v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),. Najmä sa jedná o súhlas s použitím poskytnutého mena na webových stránkach Red Bull Slovensko s.r.o. (www.redbull.com/sk). Doba uchovávania údajov nie je časovo obmedzená a súhlas môže byť odvolaný poslaním písomného odvolania súhlasu na adresu spoločnosti Red Bull Slovensko s.r.o., Podkolibská 24/a, 831 01 Bratislava.  


8. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE, ZDANENIE, ROZHODNÉ PRÁVO
Úplné pravidlá súťaže sú po celú dobu jej platnosti uvedená na stránkach súťaže na adrese www.airrace.sk
Táto súťaž a právne vzťahy z týchto pravidiel vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky. Registráciou do súťaže akceptuje každý súťažiaci tieto pravidlá a inštrukcie, ktoré sú uvedené na súťažných dokumentoch. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%.  Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru.    

V Bratislave dňa 26.04.2017